نمایشگاه نساجی مشهد-زمستان 1401

28 امین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، مواد اولیه ، منسوجات خانگی ، ماشین های گلدوزی